Straipsniai

Bičių šeimų perskaičiavimas į sutarinius gyvulius

Ne retai bitininkai susiduria su neaiškumais  bičių šeimas perskaičiuojant į sutartinius gyvulius. Siekiant  bent kiek jiems padėti nagrinėjamu klausimu pateikiame daugiau informacijos. 

Išmokėta parama už papildomą bičių maitinimą

Bitininkams pravartu žinoti

Perskaičiuojant bičių šeimas į sutartinius gyvulius ir apskaičiuojant Valdos ar ūkio bendrojo SGP ir ekonominį dydį reikėtų atkreipti dėmesį į:


1. Patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašą, kuriame yra lentelė su įrašu apie bičių šeimos vertinimą. Šis reikalavimas įrašytas ir į Vienkartinės ir periodinės išmokos individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. A1-702/3D-588.

2. Ūkininkų ir fizinių asmenų, vykdančių ekonominę veiklą, sąrašo sudarymo aprašą, patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 05 d. įsakymu Nr. DĮ-6.

3. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių 10 priedą (Ūkinių gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius (SG) lentelė, kurioje nurodytas ir bičių šeimos įvertinimas).

4. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro skelbiamą informaciją kaip įvertinti bičių šeimą skaičiuojant ūkio EDV 2020 m. 01 01 datai. (šioje skaičiuoklėje nerandantiems informacijos apie bičių šeimas pateikiame veiksmų seką kaip ją surasti).

 Pastaba. Valdos ar ūkio valdytojas, nesutinkantis su valdos ar ūkio bendrojo SGP ir ekonominio dydžio apskaičiavimo rezultatais, gali kreiptis į ŽŪIKVC ir patikslinti savo valdos ar ūkio duomenis arba skųsti atitinkamos institucijos veiksmus (neveikimą) teisės aktų nustatyta tvarka. (Žiūr. Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašas, 18 punktas. Patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106).

Spausdinti