Straipsniai

"DĖL ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ GEROS AGRARINĖS IR APLINKOSAUGOS BŪKLĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO"

Jau patvirtintas Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašas.

Įsakymas skelbtas: Žin., 2007, Nr. 78-3157

Neoficialus įsakymo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ GEROS AGRARINĖS IR APLINKOSAUGOS BŪKLĖS

REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

Antraštės pakeitimas:

Nr. 3D-281, 2010-03-26, Žin., 2010, Nr. 38-1822 (2010-04-03)

2007 m. liepos 10 d. Nr. 3D-327

Vilnius

Nauja įsakymo redakcija nuo 2010 m. balandžio 4 d.

Nr. 3D-281, 2010-03-26, Žin., 2010, Nr. 38-1822 (2010-04-03)

Vadovaudamasis 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 73/2009, nustatančiu bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiu tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiančiu reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančiu reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL 2009 L 30, p. 16), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1310/2013 (OL 2013 L 347, p. 865)

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-534, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 83-4037 (2011-07-09)

Nr. 3D-54, 2014-01-28, paskelbta TAR 2014-01-29, i. k. 2014-00689

t v i r t i n u Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašą (pridedama).

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

Nauja aprašo redakcija nuo 2010 m. rugpjūčio 15 d.

Nr. 3D-722, 2010-08-10, Žin., 2010, Nr. 97-5049 (2010-08-14)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 3D-281

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2010 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 3D-722

redakcija)

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ GEROS AGRARINĖS IR APLINKOSAUGOS BŪKLĖS
REIKALAVIMŲ APRAŠAS

1. Žemės ūkio naudmenos turi atitikti šiuos geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimus:

1.1. Siekiant išvengti dirvos erozijos, ariamojoje žemėje turi būti auginami žemės ūkio augalai arba laikomas juodasis pūdymas. Juodąjį pūdymą iki kiekvienų metų lapkričio 1 d. būtina apsėti arba apsodinti žemės ūkio augalais (ši nuostata netaikoma Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programose „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ apsauginėse juostose deklaruojamiems juodojo pūdymo plotams). Juodasis pūdymas yra toks laukas, kuriame nuo rudens po derliaus nuėmimo iki kitų metų sėjos žemė yra įdirbta, o piktžolės užima ne daugiau kaip 10 proc. viso deklaruoto lauko ploto).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-812, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5543 (2010-09-11)

Nr. 3D-534, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 83-4037 (2011-07-09)

Nr. 3D-400, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 67-3426 (2012-06-16)

1.2. Ganyklos arba pievos, taip pat daugiametės ganyklos arba pievos turi būti geros agrarinės būklės, naudojamos gyvuliams ganyti (iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. turi būti bent kartą nuganytos) arba ne rečiau kaip kartą per metus (iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d.) nušienaujamos. Soduose ir uogynuose, kurių tarpueiliuose laikoma veja ar pieva, turi būti laikomasi šiame punkte nurodytų šienavimo ar ganymo terminų. Ganymo faktą patvirtina gyvulių buvimo lauke požymiai (ekskrementų liekanos, išguldyta žolė ir pan.) ir pareiškėjo laikomų ūkinių gyvūnų skaičius, kuris turi sudaryti ne mažiau kaip 0,3 SG/ha. Plotai, deklaruoti kaip ,,Daugiametės ganyklos (pievos) (5 m. ir daugiau), skirtos prekinei žolinės produkcijos gamybai“, turi būti ne rečiau kaip kartą per metus (iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d.) nušienaujami.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-534, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 83-4037 (2011-07-09)

Nr. 3D-400, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 67-3426 (2012-06-16)

Nr. 3D-179, 2014-03-31, TAR, 2014, Nr. 2014-03694 (2014-03-31)

1.3. Nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) ganyklose arba pievose, taip pat daugiametėse ganyklose arba pievose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko; supresuota; žalioji masė šienavimo metu susmulkinta ir tolygiai paskleista ganyklų arba pievų, taip pat daugiamečių ganyklų arba pievų plotuose; šienas sudėtas į kūgius) iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. Šieno, šienainio ir siloso ritiniai ar kitu būdu supresuota nupjauta žolė turi būti išvežta iš lauko arba sukrauta į rietuves iki kiekvienų metų spalio 15 d. Soduose ir uogynuose, kurių tarpueiliuose laikoma veja ar pieva, turi būti laikomasi šiame punkte nurodytų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-557, 2013-08-02, Žin., 2013, Nr. 87-4352 (2013-08-10)

Nr. 3D-179, 2014-03-31, TAR, 2014, Nr. 2014-03694 (2014-03-31)

1.4. Ariamojoje žemėje, ganyklų arba pievų, taip pat daugiamečių ganyklų arba pievų plotuose neturi būti krūmų ir medžių, išskyrus pavienius medžius, kurie yra tradicinio kraštovaizdžio dalis ir kurie ariamojoje žemėje netrukdo auginamos produkcijos gavimui tokiu pat būdu, kaip ir plotuose, kuriuose nėra pavienių medžių. Pavieniais medžiais laikomi medžiai, kurių vidutinis aukštis yra ne mažesnis kaip 5 m ir kurie vienas nuo kito nutolę ne mažiau kaip 5 m.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-534, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 83-4037 (2011-07-09)

Nr. 3D-400, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 67-3426 (2012-06-16)

Nr. 3D-179, 2014-03-31, TAR, 2014, Nr. 2014-03694 (2014-03-31)

1.5. Žemės ūkio augalų laukuose neturi būti juos stelbiančių piktžolių. Piktžolės stelbia žemės ūkio augalus, kai šie augalai ten, kur yra piktžolių, yra visiškai išnykę ir tokie plotai užima daugiau kaip 10 proc. viso deklaruoto lauko ploto.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-534, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 83-4037 (2011-07-09)

Nr. 3D-400, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 67-3426 (2012-06-16)

1.6. Ariamosios žemės, ganyklų arba pievų, taip pat daugiamečių ganyklų arba pievų plotuose, sodų ir uogynų tarpueiliuose neturi būti sustabarėjusių, taip pat sėklas subrandinusių arba išbarsčiusių piktžolių (kiečių, usnių, varnalėšų, dilgėlių ir kt.). Pavienių piktžolių ar žolės kupstų buvimas nelaikomas pažeidimu. Pavienės piktžolės yra tokios piktžolės, kurios nestelbia auginamų augalų. Ganyklų arba pievų, taip pat daugiamečių ganyklų arba pievų plotuose pažeidimu nelaikomi atvejai, kai pareiškėjo laikomų ūkinių gyvūnų skaičius sudaro ne mažiau kaip 0,3 SG/ha bei lauke yra gyvulių buvimo požymių (ekskrementų liekanų, išguldyta žolė ir pan.).

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-534, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 83-4037 (2011-07-09)

Nr. 3D-400, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 67-3426 (2012-06-16)

Nr. 3D-557, 2013-08-02, Žin., 2013, Nr. 87-4352 (2013-08-10)

Nr. 3D-179, 2014-03-31, TAR, 2014, Nr. 2014-03694 (2014-03-31)

1.7. Juodąjį pūdymą bei sodų ir uogynų tarpueilius (išskyrus tuos tarpueilius, kuriuose laikoma veja ar pieva) reikia periodiškai įdirbti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-179, 2014-03-31, TAR, 2014, Nr. 2014-03694 (2014-03-31)

1.8. Žolė ganyklose arba pievose, taip pat daugiametėse ganyklose arba pievose negali būti deginama, išskyrus atvejus, numatytus Aplinkos apsaugos reikalavimuose deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 269 (Žin., 1999, Nr. 75-2284).

1.9. Kiti žemės ūkio augalai bei jų ražienos negali būti deginami, išskyrus atvejus, numatytus Aplinkos apsaugos reikalavimuose deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas.

1.10. Statesniuose negu 12 proc. šlaituose neauginti kaupiamųjų žemės ūkio augalų (bulvių, kukurūzų, pašarinių ir cukrinių runkelių).

2. Žemės ūkio veiklos subjektai privalo laikytis sėjomainos reikalavimų. Rapsai tame pačiame lauke gali būti auginami ne ilgiau kaip 3 metus iš eilės. Žieminiai ir vasariniai rapsai laikomi skirtingomis augalų rūšimis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-651, 2011-08-19, Žin., 2011, Nr. 106-5005 (2011-08-27)

3. Valstybės saugomi botaniniai gamtos paveldo objektai – medžiai ir krūmai, augantys deklaruotuose plotuose, negali būti iškertami, išskyrus atvejus, jei medžiai, krūmai yra nulaužti ar išversti vėjo ar sniego, taip pat nudžiūvę medžiai, krūmai, keliantys grėsmę žmonėms, pastatams, eismui.

4. Draudžiama paskleisti mėšlą ir (ar) srutas vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose, kaip tai nustatyta Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43).

5. Žemės ūkio veiklos subjektai privalo laikytis paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nurodytų Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-302 (Žin., 2008, Nr. 64-2439; 2011, Nr. 103-4845).

6. [neteko galios].

Papildyta naujais 4-6 punktais:

Nr. 3D-877, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6905 (2011-12-01)

6 punkto pakeitimai:

Nr. 3D-190, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1648 (2012-03-22)

Nr. 3D-251, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2124 (2012-04-12)

61. Draudžiama nuotekas, užterštas pavojingomis medžiagomis, nurodytomis Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 472, 1 ir 2 prieduose, tiesiogiai ar netiesiogiai išleisti į požeminį vandenį (t. y.  vanduo, kuris yra po žeme ir tiesiogiai liečiasi su dirva ar podirviu). Pavojingos medžiagos turi būti laikomos taip, kad būtų išvengta jų tiesioginio ar netiesioginio patekimo į požeminį vandenį. Pavojingų medžiagų talpyklos (pvz., kuro talpyklos, augalų apsaugos priemonių ar mineralinių trąšų pakuotės, pavojingų medžiagų laikymo konteineriai) turi būti sandarios, be įtrūkimų ar kitokių mechaninių pažeidimų ir laikomos ant nelaidaus pagrindo, kuris apsaugotų nuo pavojingų medžiagų patekimo ant žemės.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-54, 2014-01-28, paskelbta TAR 2014-01-29, i. k. 2014-00689

Nr. 3D-179, 2014-03-31, TAR, 2014, Nr. 2014-03694 (2014-03-31)

7. Pareiškėjai, deklaruojantys pievas ir ganyklas („Ganyklos (pievos) iki 5 m.“ (išskyrus Ekologinio ūkininkavimo programą iki 2011 m.) ir „Daugiametės ganyklos (pievos) 5 m. ir daugiau“ (išskyrus Ekologinio ūkininkavimo programą iki 2011 m.), „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas (nuo 2012 m.)“, „Programa „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ (nuo 2012 m.)“, „Ganyklos (pievos) iki 5 m. (Ekologinio ūkininkavimo programa (nuo 2012 m.))“ ir „Daugiametės ganyklos (pievos) 5 m. ir daugiau (Ekologinio ūkininkavimo programa (nuo 2012 m.))“), turi laikyti ūkinius gyvūnus, registruotus Ūkinių gyvūnų registre, o 1 deklaruojamų pievų ir ganyklų hektarui, už kurį prašoma tiesioginių išmokų, tenkantis ūkinių gyvūnų skaičius 2012 m. turi sudaryti ne mažiau kaip 0,1 SG (sutartinio gyvulio), 2013 m. – ne mažiau kaip 0,2 SG, nuo 2014 m. – ne mažiau kaip 0,3 SG pagal šio įsakymo priede pateiktą Gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius lentelę. Ūkiniai gyvūnai, registruoti individualiai, turi būti išlaikyti valdoje (valdytojo ir (ar) partnerio) nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 1 d., registruotų bičių šeimų skaičius prilyginamas atitinkamų metų liepos 1 d., o registruotų bandomis ūkinių gyvūnų skaičius prilyginamas atitinkamų metų liepos 1 d. Ūkinių gyvūnų registre nustatyta tvarka registruotam ūkinių gyvūnų skaičiui. Šio punkto reikalavimas netaikomas pareiškėjams, kurie nelaiko gyvūnų, tačiau jų deklaruoti pievų ir ganyklų plotai 2012 m. sudaro ne daugiau kaip 30 proc., 2013 m. – ne daugiau kaip 20 proc., nuo 2014 m. – ne daugiau kaip 10 proc. visų tiesioginėms išmokoms deklaruotų ir tinkamų paramai žemės ūkio naudmenų, neįskaičiuojant plotų, deklaruojamų kaip „(Ganyklos) pievos, skirtos prekinei žolinės produkcijos gamybai“, „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“ (iki 2011 m.), „Programa „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ (iki 2011 m.), „Ganyklos (pievos) iki 5 m.“ (Ekologinio ūkininkavimo programa iki 2011 m.) ir „Daugiametės ganyklos (pievos) 5 m. ir daugiau“ (Ekologinio ūkininkavimo programa iki 2011 m.). Šio punkto reikalavimas netaikomas pareiškėjams, kurie nelaiko gyvūnų, tačiau dalyvauja įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“, „Natura 2000 išmokos (parama Natura 2000 miškų teritorijose)“ ir jų deklaruoti pievų ir ganyklų plotai 2012 m. sudaro ne daugiau kaip 30 proc., 2013 m. – ne daugiau kaip 20 proc., nuo 2014 m. – ne daugiau kaip 10 proc. visų tiesioginėms išmokoms ir paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“, „Natura 2000 išmokos (parama Natura 2000 miškų teritorijose)“ deklaruotų ir paramos tinkamumo reikalavimus atitinkančių plotų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-190, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1648 (2012-03-22)

Nr. 3D-251, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2124 (2012-04-12)

Nr. 3D-564, 2012-07-05, Žin., 2012, Nr. 81-4253 (2012-07-12)

Nr. 3D-950, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7581 (2012-12-15)

Nr. 3D-557, 2013-08-02, Žin., 2013, Nr. 87-4352 (2013-08-10)

8. Kiekvienas šiame apraše nurodytas geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau – GAAB) reikalavimas turi užtikrinti atitinkamo GAAB standarto, nurodyto reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiančio reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL 2009 L 30 p. 16), III priede, įgyvendinimą. GAAB standartams priskiriami šie GAAB reikalavimai:

8.1. GAAB standartui „Minimali dirvožemio danga“ – 1.1 punkte nurodytas GAAB reikalavimas;

8.2. GAAB standartui ,,Minimalus gyvulių tankumas ir (arba) atitinkamas režimas“ – 1.2, 1.3 ir 7 punktuose nurodyti GAAB reikalavimai;

8.3. GAAB standartui „Nepageidaujamos augalijos skverbimosi į žemės ūkio paskirties žemę išvengimas“ – 1.4, 1.5, 1.6 ir 1.7 punktuose nurodyti GAAB reikalavimai;

8.4 GAAB standartui „Daugiamečių ganyklų apsauga“ – 1.8 punkte nurodytas GAAB reikalavimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-251, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2124 (2012-04-12)

8.5. GAAB standartui „Ariamųjų ražienų naudojimas“ – 1.9 punkte nurodytas GAAB reikalavimas;

8.6. GAAB standartui „Minimalus žemės valdymas, atsižvelgiant į konkrečiai teritorijai būdingas sąlygas“ – 1.10 punkte nurodytas GAAB reikalavimas;

8.7. GAAB standartui „Sėjomainos standartai“ – 2 punkte nurodytas GAAB reikalavimas;

8.8. GAAB standartui „Kraštovaizdžio ypatumų išsaugojimas, įskaitant tam tikrais atvejais gyvatvorių, tvenkinių, griovių, medžių eilių išsaugojimą grupėmis ar atskirai, taip pat laukų ribų išsaugojimą“ – 3 punkte nurodytas GAAB reikalavimas;

8.9. GAAB standartui „Apsaugos juostų išilgai vandentakių įrengimas“ – 4 punkte nurodytas GAAB reikalavimas;

8.10. GAAB standartui „Tais atvejais, kai norint naudoti vandenį laistymui reikia gauti leidimą – leidimų išdavimo tvarkos laikymasis“ – 5 punkte nurodytas GAAB reikalavimas.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-190, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1648 (2012-03-22)

8.11. GAAB standartui „Gruntinio vandens apsauga nuo taršos: tiesioginio nuotekų išleidimo į gruntinį vandenį draudimas ir priemonės, kuriomis užkertamas kelias netiesioginei gruntinio vandens taršai, kai ant žemės patenka ir per dirvožemį persisunkia pavojingos medžiagos, išvardytos Direktyvos 80/68/EEB priede jos galiojimo dieną, kiek tai susiję su žemės ūkio veikla“ – 61 punkte nurodytas GAAB reikalavimas.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-54, 2014-01-28, paskelbta TAR 2014-01-29, i. k. 2014-00689

9. Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų išimtis gali numatyti kiti teisės aktai.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-190, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1648 (2012-03-22)

10. 7 punkte nurodytų sutartinių gyvulių skaičiavimą atlieka VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras. Sutartinių gyvulių skaičiavimų duomenys turi būti perduoti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 3 d.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-251, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2124 (2012-04-12)

__________________

Papildyta priedu:

Nr. 3D-190, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1648 (2012-03-22)

Nauja priedo redakcija nuo 2012 m. gruodžio 16 d.

Nr. 3D-950, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7581 (2012-12-15)

Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo
priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-950 redakcija)

GYVŪNŲ PERSKAIČIAVIMO Į SUTARTINIUS GYVULIUS LENTELĖ

Nr.

Gyvūnai

Vienas gyvūnas,

sudarantis SG

1.

Paršavedės (su paršeliais žindukliais), kuiliai

0,35

2.

Paršeliai nuo 7 kg iki 32 kg (3 mėn.)

0,01

3.

Kiaulės nuo 3 iki 8 mėn.

0,1

4.

Kiaulės nuo 8 mėn.

0,11

5.

Karvės, buliai

1

6.

Veršeliai iki 1 m.

0,25

7.

Galvijai (prieauglis) nuo 1 iki 2 m.

0,7

8.

Taurieji elniai

0,2

9.

Danieliai, dėmėtieji elniai

0,11

10.

Bizonai, stumbrai

0,6

11.

Avys, ožkos

0,07

12.

Arkliai nuo 1 m.

1

13.

Kumeliukai iki 1 m.

0,4

14.

Vištos (dedeklės)

0,007

15.

Broileriai (mėsiniai)

0,0004

16.

Kalakutai (auginami iki 70 d. amžiaus)

0,0064

17.

Kalakutai (auginami iki 133 d. amžiaus)

0,0133

18.

Antys

0,0086

19.

Žąsys

0,016

20.

Triušiai (patinai ir patelės su prieaugliu iki atjunkymo)

0,025

21.

[Neteko galios]

0,0014

22.

[Neteko galios]

0,025

23.

[Neteko galios]

0,067

24.

Stručiai (suaugę gyvūnai)

0,4

25.

Kiškis

0,0125

26.

Kurapka

0,0044

27.

Šerno patinas

0,33

28.

Šerno patelė

0,29

29.

Šernų jaunikliai 1–2 m.

0,22

30.

Šernų jaunikliai 3 mėn.– 1 m.

0,11

31.

Šerniukai 0–3 mėn. amžiaus (kol kailis turi šviesiai rudas išilgines gelsvas juostas)

0,01

32.

Bičių šeima įvertinama kaip

0,059

Papildyta 32. Punktu:

Nr. 3D-557, 2013-08-02, Žin., 2013, Nr. 87-4352 (2013-08-10)

Punktai 21-23 neteko galios:

Nr. 3D-179, 2014-03-31, TAR, 2014, Nr. 2014-03694 (2014-03-31)

___________________

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-239, 2008-04-28, Žin., 2008, Nr. 51-1913 (2008-04-30)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO NR. 3D- 327 "DĖL GEROS AGRARINĖS IR APLINKOSAUGOS BŪKLĖS ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENOMS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-281, 2010-03-26, Žin., 2010, Nr. 38-1822 (2010-04-03)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO NR. 3D-327 "DĖL GEROS AGRARINĖS IR APLINKOSAUGOS BŪKLĖS ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENOMS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Nauja įsakymo redakcija

Antraštės pakeitimas

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-722, 2010-08-10, Žin., 2010, Nr. 97-5049 (2010-08-14)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO NR. 3D-327 "DĖL ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ GEROS AGRARINĖS IR APLINKOSAUGOS BŪKLĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Nauja aprašo redakcija

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-812, 2010-09-08, Žin., 2010, Nr. 107-5543 (2010-09-11)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO NR. 3D-327 "DĖL ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ GEROS AGRARINĖS IR APLINKOSAUGOS BŪKLĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-534, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 83-4037 (2011-07-09)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO NR. 3D-327 "DĖL ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ GEROS AGRARINĖS IR APLINKOSAUGOS BŪKLĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-651, 2011-08-19, Žin., 2011, Nr. 106-5005 (2011-08-27)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO NR. 3D-327 "DĖL ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ GEROS AGRARINĖS IR APLINKOSAUGOS BŪKLĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-877, 2011-11-29, Žin., 2011, Nr. 147-6905 (2011-12-01)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO NR. 3D-327 "DĖL ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ GEROS AGRARINĖS IR APLINKOSAUGOS BŪKLĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-190, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1648 (2012-03-22)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO NR. 3D-327 "DĖL ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ GEROS AGRARINĖS IR APLINKOSAUGOS BŪKLĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-251, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2124 (2012-04-12)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO NR. 3D-327 "DĖL ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ GEROS AGRARINĖS IR APLINKOSAUGOS BŪKLĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-400, 2012-06-12, Žin., 2012, Nr. 67-3426 (2012-06-16)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO NR. 3D-327 "DĖL ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ GEROS AGRARINĖS IR APLINKOSAUGOS BŪKLĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-564, 2012-07-05, Žin., 2012, Nr. 81-4253 (2012-07-12)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO NR. 3D-327 "DĖL ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ GEROS AGRARINĖS IR APLINKOSAUGOS BŪKLĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-950, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7581 (2012-12-15)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO NR. 3D-327 "DĖL ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ GEROS AGRARINĖS IR APLINKOSAUGOS BŪKLĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-557, 2013-08-02, Žin., 2013, Nr. 87-4352 (2013-08-10)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO NR. 3D-327 "DĖL ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ GEROS AGRARINĖS IR APLINKOSAUGOS BŪKLĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-54, 2014-01-28, paskelbta TAR 2014-01-29, i. k. 2014-00689

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO NR. 3D-327 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ GEROS AGRARINĖS IR APLINKOSAUGOS BŪKLĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

15.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-179, 2014-03-31, TAR, 2014, Nr. 2014-03694 (2014-03-31)

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. LIEPOS 10 D. ĮSAKYMO NR. 3D-327 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ GEROS AGRARINĖS IR APLINKOSAUGOS BŪKLĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

*** Pabaiga ***

Redagavo Vyriausioji specialistė Rasa Nevaitė (2014-04-18)

Tel. (8 5) 239 1056

Spausdinti

Susisiekite su mumis

Puslapio administratorius: Vaidas

E-paštas: vaidasbki@gmail.com

Tel.: +370 674 84149