Susirinkimai ir mokymai

Kviečiame norinčius prisijungti prie kokybės sistemų dalyvių kreiptis dėl paramos

2022 m. sausio 3 d. prasideda paraiškų rinkimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Paraiškos renkamos iki 2022 m. gruodžio 30 d.

Priemonės tikslas – didinti pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojų konkurencingumą, skatinant integruotis į maisto tiekimo grandinę ir vietinių rinkų plėtrą. Šiam paraiškų rinkimui skirta 306 664 Eur paramos lėšų.

Dalyvauti programoje gali ir bitininkai, todėl norintys nepraleiskite progos.

Kviečiame norinčius prisijungti prie kokybės sistemų dalyvių kreiptis dėl paramos

Paramos paraiškas iš pareiškėjų priima ir registruoja Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniai paramos administravimo skyriai, kurių adresai nurodyti internetinėje svetainėje. Paramos paraiška ir (arba) dokumentai turi būti pateikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos.
Kas gali teikti paraiškas?
Parama teikiama žemės ūkio veiklos subjektams, auginantiems ir (arba) gaminantiems ir teikiantiems rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, ir nustatyta tvarka įregistravusiems žemės ūkio valdą (kaip valdytojai arba partneriai) bei dalyvaujantiems vienoje iš šių kokybės sistemų:
 • ekologiškų produktų gamybos sistemoje;
 • ES pripažintų produktų gamybos sistemoje;
 • nacionalinėje žemės ūkio ir maisto produktų (NKP) kokybės sistemoje.
Remiama veikla
Pagal priemonę remiamos šios veiklos:
 • kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas ir jų gamybos kontrolė;
 • įsitraukimo į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą išlaidos;
 • metiniai įnašai už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.
Parama pagal priemonę teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus iš eilės pirmą kartą įsijungiantiems į vieną ar kelias kokybės sistemas žemės ūkio veiklos subjektams arba tiems, kurie pastaruosius penkerius metus dalyvauja šiose sistemose. Svarbu, kad paraiška būtų pateikta per penkerius metus nuo pirmojo patvirtinamojo dokumento, sertifikato išdavimo arba gamintojo įregistravimo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomame produktų, kurių pavadinimai įregistruoti Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų arba Garantuotų tradicinių gaminių registre, gamintojų sąraše. Ilgiausia penkerių metų paramos trukmė sumažinama tokiu metų skaičiumi, kiek praėjo nuo pirminio dalyvavimo kokybės sistemoje ir paraiškos pateikimo dienos.
Kokia galima paramos suma?
Didžiausia galima paramos suma vienai žemės ūkio valdai per metus:
 • ekologiškų produktų kokybės sistemos dalyviams – 2 998 Eur,
 • ES pripažintų produktų kokybės sistemų dalyviams – 2 776 Eur,
 • NKP kokybės sistemos dalyviams – 2 895 Eur.
Atrankos kriterijai
Paraiškų atrankos kriterijai:
 • Jei pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas standartine verte, yra:
  • iki 8 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 50 balų;
  • didesni kaip 8 000 Eur – 30 balų.
 • Pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvo ar asociacijos narys – suteikiama 30 balų.
 • Pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose pagal VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros interneto svetainėje https://www.litfood.lt nurodytas ir patvirtintas mokymų programas, susijusias su ekologiškų produktų, ES pripažintų produktų, NKP kokybės sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi (pateiktas tai patvirtinantis rašytinės formos mokymų baigimo pažymėjimas) – suteikiama 20 balų.
Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 50 balų. Paramos paraiškų atrankos vertinimas atliekamas ir paramos paraiškų pirmumo eilė sudaroma Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
Naudinga informacija

Spausdinti El. paštas