Kompesacija už papildomą bičių maitinimą

Šiemet, kaip ir kasmet, bus kompensuojama dalis išlaidų už papildomą bičių maitinimą.
Paramos paraiškų priėmimo terminas – nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki rugsėjo 29 d. kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindo dokumentu.
Kokia yra būtinybė pavasarį maitinti bites?
Parama už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą) skiriama bičių laikytojams, kurie:
Nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę laikomų bičių šeimų skaičių. Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių laikytojas turi atnaujinti prieš teikdamas paramos paraišką. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo pasikeitė laikomų bičių šeimų skaičius dėl nuo bičių laikytojo nepriklausančių aplinkybių (ligos, vagystės ar pan.), per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą privalo pranešti teritoriniam VMVT skyriui pagal gyvenamą vietą arba buveinės adresą. Pretenduoti į paramą gali bitininkas, įsiregistravęs ŽŪIKVC registre žemės ūkio valdos valdytoju arba jungtinės veiklos partneriu. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas turi pateikti tai patvirtinantį sertifikatą. Paraišką gali pateikti ir bitininkas, turintis vieną bičių šeimą.
Laiko ne daugiau kaip 149 bičių šeimas.
Turi įprastinio, ekologiško cukraus, invertuoto sirupo įsigijimo ir/ar apmokėjimo įrodymo dokumentus.
Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos.
Pagal šias taisykles bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu, bet ne daugiau kaip 5,79 Eur už bičių šeimą arba ne daugiau kaip 11,58 Eur už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą.
Paaiškėjus, kad lėšų poreikis išlaidoms kompensuoti viršija einamaisiais metais paramai skirtas lėšas, paramos suma kiekvienam paramos gavėjui mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.
Patikros vietoje metu paramos gavėjas privalo leisti Agentūros Kontrolės departamento ar kitiems kompetentingiems darbuotojams atlikti patikrą. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus paramos gavėjas turi pateikti patikros vietoje metu.
Paraiškas galima teikti savivaldybių administracijose pagal gyvenamąją vietą kartu su reikalingais dokumentais.

Spausdinti El. paštas

Susisiekite su mumis

Puslapio administratorius: Vaidas

E-paštas: vaidasbki@gmail.com

Tel.: +370 674 84149