Įstojimo į Panevėžio bitininkų draugiją reikalavimai

Vadovaujantis Panevėžio bitininkų draugijos (toliau – Asocijacija) įstatais, įregistruotais juridinių asmenų registre 2017-09-04, Asociacijos nariais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys užsiimantys bitininkyste, pareiškę savo norą dalyvauti jos veikloje ir prisilaikantys šių įstatų.Vaizdo rezultatas pagal užklausą „panevežio bitininkai“

1. Asociacijos narys turi teisę;

1.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime;

1.2. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;

1.3. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą;

1.4. bet kada išstoti iš asociacijos.

2. Asociacijos narys privalo:

2.1. laikytis asociacijos įstatų;

2.2. mokėti nario mokestį;

2.3. stojamasis ir nario mokestis nustatomas visuotino susirinkimo metu, dalyvaujant ne mažiau ½ asociacijos narių.

3. Nauji nariai į asociaciją priimami pareiškėjui pateikus prašymą valdybos pirmininkui arba valdybai. Sekančio valdybos posėdžio metu pareškėjo prašymas yra svarstomas. Į asociacijos narius priimama valdybos nutarimu. Prie prašymo turi būti pateikti bitininko asmeniniai duomenys ir nuotrauka.

4. Narys, norintis išstoti iš asociacijos, apie tai raštu praneša asociacijos valdybai. Valdybos nutarimu narys išbraukiamas iš asociacijos narių. Išstojimo atveju įnešti mokesčiai negrąžinami.

5. Narys gali būti pašalintas iš asociacijos valdybos nutarimu, jeigu šio nario veikla prieštarauja asociacijos įstatams. Toks valdybos sprendimas gali būti apskųstas asociacijos visuotinam susirinkimui, kurio sprendimas yra galutinis.

6. Prieš stodamas į asocijaciją, bitininkas savo bityną turi užregistruoti Valstybinėje Maisto ir veterinarijos tarnyboje.

7. Stojamasis mokestis į asocijaciją – 30,00 EUR, metinis nario mokestis – 15,00 EUR.

Spausdinti El. paštas